website builder

CRYPTO ENERGY LTD.

Това е страницата на КРИПТО ЕНЕРДЖИ - експертът в енергийната ефективност!

Дружеството е лицензирано от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи, и е вписано в публичния регистър с удостоверения №00475/01.11.2016 г. и №00091/29.11.2016 г.

Разполагаме с необходимите експерти.
Нашите консултанти са на изключително високо ниво и с богат професионален опит.
В дружеството e внедрена система за управление на качeството ISO 9001:2015


ФОНД "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ" (ФЕЕВИ)ФЕЕВИ предлага финансов продукт "Директно финансиране", както и "Изкупуване на вземания чрез цесия". Бенефициенти са корпоративни клиенти - общини, болници, университети и др. държавни организации.

Energy Services Cоmpany (ESCO):
Дружество за предоставяне на енергийни услуги - физическо или юридическо лице, което осъществява енергийни услуги и/или други мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради или промишлени системи, като поема изцяло или частично финансовия риск; компания, специализирана в предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги, както и в разработването на пълен инженеринг за намаляване на енергопотреблението.


Годишна лихва от 4 до 7%;
Mаксимален срок - до 7 години;
Минимално самоучастие на кредитополучателя - 10%;
Размер на финансирането: от 30 хиляди до 3 милиона лв.

Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" насочва финансовите си средства към подпомагане на следните типове инвестиционни проекти:

Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в индустриални процеси (вкл. болници), чрез следните дейности:
• Покупка на оборудване, машини и инструменти и др.;
• Саниране на сгради, вкл. модернизиране на абонатни станции, подобрения в инсталациите за отопление, вентилация и климатизация;
• Подобрения на топлоизточника и топлопреносната мрежа;
• Улично осветление;
• Други (напр., проекти с използване на възобновяеми енергийни източници)

Необходимо условие за успешна кандидатура във ФЕЕИ е наличието на детайлно енергийно обследване, позволяващо енергиен анализ и избор на енергоспестяващи мерки.


Cрокът за разглеждане на предложен проект за кредитиране е 6 седмици при положение, че кредитоискателят успее да представи без забавяне всички необходими документи, съпътстващи проектното предложение.

До момента са финансирани 102 проекти на общини.
Например,
улично осветление на общините Стражица, Димово, Харманли, Кричим; общински общежития в община Добрич;
общински административни сгради в общини Криводол, Две могили, Кула, Брезово, Димитровград, Перник, Маджарово, Смядово, Сапарева баня, Две могили, Белово;
общински болници, читалища, училища, детски градини и др.

"Крипто Енерджи“ ЕООД Ви предлага консултиране, подготовка и изпълнение на проекти в областта на енергийната ефективност, детайлно енергийно обследване, актуализиране на енергийно обследване и подготовка на документацията за кандидатстване във ФЕЕВИ.
Дружеството ни е вписано в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за обследване и сертифициране на сгради, както и за обследване на промишлени предприятия. 

Удостоверение

Дейност

Нашата основна дейност е:

- извършване на обследвания за енергийна ефективност на сгради;

- извършване на обследвания за енергийна ефективност на промишлени системи;

- изготвяне на енергийни одити;

- изготвяне на енергийни паспорти на сгради;

- сертифициране на сгради за енергийна ефективност;

- консултации по текущи европрограми.